Shizuoka
Nagano
Nagano 2
Aichi
Gifu

Chubu Area

Kanto Area
Hokuriku Area
Yamanashi
Nagano 3
Nagano 4