Fukui Hokuriku Area
Awara Echizen Katsuyama Katsuyama Kono
Kono Tsuruga