Ibaraki Kanto
Akeno Akeno Hitachi Hitachinaka Hitachinaka
Hitachinaka Hitachinaka Ishige Iwai Iwase
Kasama Koga Kyouwa Makabe Mito
Mitsukaido Oarai