Niigata 2 Hokuriku
Nakago Nakajo Ojiya Ojiya Oogata
Sanjo Sanpoku Shiozawa Tochio Yamada
Sasagawa Nagare Sasagawa Nagare Yuzawa Sasagawa Nagare Sasagawa Nagare