Saitama 5 Kanto
Ranzan Satte Shiraoka Shiraoka Shiraoka
Shoubu Tokorozawa Tsurugashima Yorii Yorii
Yoshimi Yoshimi Yoshimi